Ang Kalapati At Ang Uwak

Ilang araw makalipas ang pagbaha sa mundo, inutusan ng Diyos ang uwak na pumunta sa mundo upang malaman...

Ang Mabuting Samaritano

Isang araw ay may lumapit kay Jesus na isang eskriba na dalubhasa sa kautusan upang siya ay subukin....

Ang Balyenang Naghangad

Ang balyena marahil ang pinakamalaking nilalang sa mundo. Ngunit ito’y naging dahilan upang magyabang...

Ang Alibughang Anak

Ang isang mayamang ama’y may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng batang anak na ang ganang...

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan