Ang Alamat ng Ginto

Noong unang panahon, may isang kaharian na kung saan ang lahat ng mga tao ay mayaman. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa mga gintong materyales at ang kanilang mga alahas ay gawa rin sa gintong metal. Sa katunayan, ang mga tao sa kaharian ay nagiging sobrang mayaman dahil sa kanilang mga minahan ng ginto.

Isang araw, may isang prinsipe na nagpasya na maglakbay upang hanapin ang kahulugan ng tunay na kayamanan. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi sapat ang mga materyal na bagay upang magkaroon ng tunay na kaligayahan sa buhay.

Matapos ang mahabang paglalakbay, nakita ng prinsipe ang isang lugar na puno ng mga magagandang tanawin at mga halaman. Dito nakilala niya siya ay isang diwata na nagbigay sa kanya ng isang gintong bato.

Sinabi ng diwata na ang gintong bato ay may mahiwagang kapangyarihan na magbigay ng kaligayahan sa sinumang may hawak nito. Ngunit mayroon din itong kasunod na babala, na kung hindi ito nangangailangan ng tunay na kaginhawaan, ang gintong bato ay magiging sanhi ng poot at kasakiman.

Pagkabalik ng prinsipe sa kanyang kaharian, nagpakalat siya ng mga kuwento tungkol sa kanyang paglalakbay. Ang mga tao sa kaharian ay nakinig sa kanyang mga kuwento at naisip nila na kailangan nilang magkaroon din ng gintong bato.

Sa kasakiman, ang mga tao sa kaharian ay nagsimula ng mga digmaan at pag-aagawan para lamang sa gintong bato. Dahil sa sobrang kasakiman, ang mga tao ay hindi na nagiging masaya at nasusugatan dahil sa mga digmaan.

Nalaman ng prinsipe ang mga pangyayari at nagpasya na kausapin ang mga tao. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na kayamanan ay hindi materyal na bagay, kundi ang mga taong nagmamahal sa isa’t isa at nagtutulungan upang maging masagana ang kanilang buhay.

Sa wakas, naintindihan ng mga tao ang mensahe ng prinsipe at natutunan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi makikita sa mga materyal na bagay lamang. Ang kayamanan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at sa kalikasan.

At sa kasalukuyan, ang mga salitang ito ay patuloy na pinapakatandaan upang maalagaan ang kalikasan at ang mga tao sa mundo.

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan