Tong Tong Tong Pakitong-Kitong

Tong, tong, tong, tong, Pakitong-kitong
Alimango sa dagat, malaki at masarap
Kay hirap hulihin, sapagkat nangangagat

Tang, tang, tang, tang, Pakatang-katang
Alamanga sa dagat, malaka at masarap
Kay harap halahan, sapagkat nangangagat

Teng, teng, teng, teng, Peketeng-keteng
Elemenge se deget, meleke at meserep
Key herep helehen, sepegket nengengeget

Ting, ting, ting, ting, Pikiting-kiting
Ilimingi si digit, miliki it misirip
Kiy hirip hilihin, sipigkit ningingigit

Tong, tong, tong, tong, Pokotong-kotong
Olomongo so dogot, moloko ot mosorop
Koy horop holohon, sopogkot nongongogot

Tung, tung, tung, tung, Pukutung-kutung
Ulumungu su dugut, muluku ut musurup
Kuy hurup huluhun, supugkut nungungugut

Tong, tong, tong, tong, Pakitong-kitong
Alimango sa dagat, malaki at masarap
Kay hirap hulihin, sapagkat nangangagat

Leave a Reply

Take stories with you.

Mga Kwentong Bayan
Mga Kwentong Bayan